O NAS   NOWOŚCI   ZARZĄD   OPIEKUN   DZIAŁALNOŚĆ   PUBLIKACJE   DOŁĄCZ   STATUT   GALERIA   NAUKA   KONTAKT   LINKI


 

Statut

 

Treść statutu KNMS dostępna jest także w Rektoracie Uniwersytetu Opolskiego oraz biurze Rady Studenckiej Wydziału Prawa i Administracji UO.
 

pobieranie w formie pdf


Statut Koła Naukowego Medycyny Sądowej WPiA UO
 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

§ 1. Koło Naukowe Medycyny Sądowej, zwane dalej „Kołem”, jest samodzielną, dobrowolną organizacją studencką przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, prowadzącą działalność naukową, mającą na celu samokształcenie studentów.

§ 2. Koło jest organizacją o charakterze otwartym zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką medycyny sądowej, a także kryminalistyki, kryminologii, postępowania przygotowawczego, pracy organów ścigania oraz szeroko rozumianych nauk penalnych.

Art. 2.

§ 1. Koło prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Statutu Uniwersytetu Opolskiego, Regulaminu Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2. Koło afiliowane jest przy Zakładzie Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

§ 3. Koło działa pod nadzorem merytorycznym Opiekuna.

§ 4. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul.Katowicka 87a, 45-060 Opole.

Art. 3.

Koło powstaje na czas nieokreślony.

Art. 4.

§ 1. Koło może podejmować współpracę z innymi tego typu organizacjami studenckimi, działającymi przy uczelniach polskich i zagranicznych oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze i celach statutowych.

§ 2. Koło dąży do współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej w Opolu.

§ 3. Koło może być członkiem innych organizacji o podobnym charakterze i celach statutowych.

§ 4. Decyzję o współpracy z innymi podmiotami oraz członkostwie w innych organizacjach podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej ½ członków Koła.

Art. 5.

Koło w ramach prowadzenia działalności statutowej posługuje się:
nazwą skróconą – KNMS,
znakiem graficznym.

ROZDZIAŁ II

Cele i realizacja działań koła

Art. 6.

Do celów działalności koła należą w szczególności:
pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu medycyny sądowej i prawnych aspektów badania sądowo-lekarskiego, ekspertyz sądowych, toksykologii, kryminalistyki, kryminologii, postępowania przygotowawczego, pracy organów ścigania, analizy kryminalnej, informatyki śledczej, zabezpieczania śladów kryminalistycznych,
zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z praktycznymi aspektami wyżej wymienionych zainteresowań,
podejmowanie inicjatyw naukowych i dydaktycznych,
integracja środowiska akademickiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi, organizacjami o podobnych charakterze i celach statutowych oraz organami wymiaru sprawiedliwości,
popularyzacja wiedzy z zakresu medycyny sądowej,
krzewienie wysokiego poziomu etyki związanej z pracą wymiaru sprawiedliwości,
dążenie do zwiększania jakości studiowania w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Art. 7.

§ 1. Koło realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
regularne spotkania członków Koła,
organizowanie spotkań z praktykami,
organizowanie seminariów, konferencji naukowych i kursów,
prowadzenie działalności naukowej lub dydaktycznej,
współpracę z innymi organizacjami,
inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.

§ 2. Realizując powyższe cele, Koło opiera się na społecznej pracy członków.

ROZDZIAŁ III

Opiekun naukowy

Art. 8.

§ 1. Opiekunem naukowym Koła może być pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

§ 2. Koło może mieć więcej niż jednego opiekuna naukowego.

ROZDZIAŁ IV

Członkostwo – zasady, prawa i obowiązki

Art. 9.

§ 1. Członkowie dzielą się na:
zwyczajnych,
honorowych.

§ 2. Członkiem zwyczajnym Koła może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się statusem studenta.

§ 3. Członkostwo powstaje przez podpisanie deklaracji członkowskiej.

§ 4. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania statutu oraz uchwał podjętych przez władze Koła.

Art. 10.

§ 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła.

§ 2. Wniosek o przyznanie statusu członka honorowego może złożyć każdy członek Koła.

§ 3. O przyznaniu statusu decyduje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków.

Art. 11.

§ 1. Ustanie członkostwa następuje:
poprzez pisemną rezygnację złożoną Zarządowi Koła,
wskutek nieobecności na czterech kolejnych spotkaniach,
wskutek rażących naruszeń postanowień niniejszego statutu,
na wniosek ¼ członków Koła.

§ 2. W przypadku opisanym w § 1. pkt. 3. i 4., decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków.

Art. 12.

§ 1. Członek zwyczajny ma prawo w szczególności:
do czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu,
zabierać głos i zgłaszać wnioski we wszystkich kwestiach podlegających rozstrzygnięciu przez Walne Zgromadzenie Członków,
zgłaszać wnioski i postulaty związane z działalnością Koła,
uczestniczyć we wszystkich zebraniach i inicjatywach podejmowanych przez Koło,
odwoływać się od każdej decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków, które podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków,
do aktualnych informacji dotyczących działalności Koła.

§ 2. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa wymienione w § 1. z wyłączeniem pkt. 1.

Art. 13.

Członkowie mają obowiązek:
przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Koła,
aktywnego uczestnictwa w realizacji działań Koła,
dbania o dobre imię i godnego reprezentowania Koła.

ROZDZIAŁ V

Władze Koła

Art. 14.

Władzami Koła są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd.

Art. 15.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.

Art. 16.

§ 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd.

§ 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu albo na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Koła.

§ 3. Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwoływanie co najmniej raz w semestrze.

§ 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć wszyscy członkowie.

§ 5. Nad obradami Walnego Zgromadzenia Członków kontrolę sprawuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu albo jego zastępca.

Art. 17.

§ 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej ½ członków.

§ 2. W przypadku niespełnienia warunku z § 1., Walne Zgromadzenie Członków może obradować, jednakże wszelkie głosowania powinny odbyć się w innym terminie.

Art. 18.

§ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 2. W przypadku równej ilości głosów o wyniku decyduje Przewodniczący Zarządu.

§ 3. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu albo co najmniej ¼ zebranych członków głosowanie może zostać utajnione.

Art. 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
uchwalanie planów i zadań dotyczących bieżącej działalności Koła,
coroczna ocena działalności Zarządu,
opiniowanie projektów przeznaczenia środków finansowych,
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków,
wybór i odwoływanie członków Zarządu,
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła.

Art. 20.

§ 1. Zarząd jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Koła oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.

§ 2. Kadencja Zarząd trwa rok liczony od dnia wyborów.

§ 3. Zarząd składa się z trzech członków wybieranych spośród członków zwyczajnych.

§ 4. W skład Zarządu wchodzą:
Przewodniczący Zarządu,
Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Sekretarz.

§ 4. Wyboru kandydatów dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 5. Zarząd jest wybierany w drodze głosowania tajnego większością 3/5 głosów przy obecności ½ członków.

§ 6. Wniosek o odwołanie i zmianę składu Zarządu, wniesiony przez co najmniej ¼ członków, jest rozpatrywany w trybie § 5.

§ 7. Prawo zgłoszenia kandydata do Zarządu przysługuje każdemu członkowi.

Art. 21.

§ 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca co najmniej raz w semestrze.

§ 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 22.

§ 1. Do kompetencji Zarządu należą:
realizacja celów statutowych Koła,
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
kierowanie pracami Koła,
reprezentowanie Koła na zewnątrz,
zgłaszanie wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków,
sprawowanie zwykłego zarządu nad majątkiem Koła,
promocja Koła.

§ 2. Szczególnym obowiązkiem Zarządu jest przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z działalności Koła, składanego na zakończenie każdej kadencji.

Art. 23.

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należą:
organizowanie pracy Zarządu,
przewodniczenie Walnemu Zgromadzeniu Członków,
współpraca z Opiekunem naukowym,
reprezentowanie koła na zewnątrz.

Art. 24.

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Zarządu należą:
zastępowanie Przewodniczącego Zarządu podczas jego nieobecności,
pomoc Przewodniczącemu Zarządu w spełnianiu jego obowiązków.

Art. 25.

Do kompetencji Sekretarza należą:
redakcja oficjalnych pism i dokumentów Koła,
sporządzanie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz sprawozdań z przebiegu działań Koła.
sprawowanie opieki nad dokumentacją Koła.

Art. 26.

Zarząd jest obowiązany do informowania Opiekuna Koła o bieżącej działalności, w szczególności w formie sprawozdania rocznego.

ROZDZIAŁ VI

Finansowanie działalności Koła

Art. 27.

Finanse Koła są jawne.

Art. 28.

Środki finansowe Koła mogą pochodzić z:
dofinansowania przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego,
dofinansowania przez władze Wydziału Prawa i Administracji w Opolu,
dobrowolnych składek członkowskich, których wysokość ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 29.

Środki finansowe Koła mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie realizacji celów statutowych oraz środków trwałych koniecznych do prowadzenia działalności Koła, w tym materiałów promocyjnych.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy dyscyplinarne

Art. 30.

§ 1. Na członka, który nie dopełnia obowiązków wyrażonych w art. 13 można nałożyć następujące kary dyscyplinarne:
upomnienie,
pisemną naganę,
zawieszenie w prawach członka na miesiąc.

§ 2. Decyzję o nałożeniu kary dyscyplinarnej podejmuje Zarząd jednomyślnie w drodze uchwały.

§ 3. Decyzję z § 2. może uchylić Walne Zgromadzenie Członków w trybie przewidzianym w Art. 18. § 1.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu

Art. 31.

§ 1. Zmiana statutu Koła wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej ½ członków.

§ 2. Zmiana statutu powinna być wcześniej obwieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 32.

§ 1. Projekty zmian w statucie Koła mogą wnosić:
poszczególni członkowie Zarządu,
grupa ¼ członków.

§ 2. W przypadku określonym w § 1. pkt. 2. wymagane jest przedstawienie Zarządowi projektu zmian w statucie.

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

Art. 33.

§ 1. Wykładni rezolucji niniejszego statutu dokonuje Zarząd.

§ 2. Statut wchodzi w życie z momentem konwalidacji przez władze Uniwersytetu Opolskiego.